بالشت

سلام

صبح دیبا بد خواب شده بود. اومد توی رختخواب پرند دراز کشید. بعد از چند لحظه به من گفت مامان این بالشت برایم تنگ شده است!!!!!! ( یه چیزی تو مایه های برایم کوچیک شده و اینا )

/ 0 نظر / 7 بازدید