Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

پس انداز

سلام

۵ شنبه فرصتی دست داد که بتونم برای پرند حساب باز کنم و موجودی دیبا را هم اصلاح کنم. من پارسال بعد از گشت و گذارهای فراوان به این نتیجه رسیدم که بهترین حساب برای بچه ها پس انداز جوانان بانک مسکن است که من خودم می تونم افتتاح کنم و هم می تونم تا قبل از ۱۸ سالگی بچه ها برداشت کنم. ۵ شنبه با دیبا رفتیم. در فاصله ای که فرمها را پر می کردم دیبا حسابی شیطونی کرد و باکلی آدم دوست شد. قبل از اینکه از خونه بیرون برویم دیبا کلی از باباجون پول گرفت و گذاشت داخل کیفش. وقتی نوبتمون شد گفتم پولهاتو بده . دیبا هم با دفترچه اش پولها را داد . صندوق دار هم پول را داخل حسابش گذاشت و دفترچه را به ما برگرداند. دیبا هم جلوی باجه شروع کرد به نعره زدن و گریه کردن که به آقاهه بگو پولهامو بده ملت می خندیدند منهم با شتاب موجودی کیفم را بهش دادم تا بچه آروم شد. آخه دیبا همیشه به راننده ها یا سوپر پول می داد اما خدمات هم می گرفت . اینجا براش عجیب بود که چرا باید پول بده و خدمات نگیره . بعد از من پرسید چرا آقاهه پولهامو گرفت ؟ گفتم که  هر وقت من پول نداشتم میام و ازش می گیرم تا برات لباس و خوراکی بگیریم. اما نمی دونم قانع شد یا نه.

خداحافظ  بیاعلی ( یاعلی)

فال حافظ امروز

سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم

که من نسیم حیات از پیاله می جویم 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٥/۸ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند