Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

چف

سلام

دیبا دیشب تمام مدت توی آشپزخانه دور فریزر می چرخید و می گفت مامان این چف نداره برای همین ترازش به هم خورده. باید بریم براش از آقاهه چف بخریم. من و بابا هم انواع و اقسام کلماتی که بر این وزن هستند را چک کردیم ولی هیچ کدام نبود. شامل ظرف - کف - سقف - چرخ . دیبا هم از این همه حماقت ما عصبی شده بود. صبح دوباره از خواب بیدار شد . کارش هم خطرناک بود چون کاملا می رفت پشت فریزر و می گفت این چف نداره . صبح یک لحظه در مورد بارون داشت توصیح می داد باز ما گفتیم دیبا جون چتر نداره باز گفت نه و در تمام این مدت ما حسابی درگیر بودیم که این چی داره میگه . یک لحظه باباجون مثل ارشمیدس پرید توی اتاق دیبا و گفت دیبا بیا. این طرف نداره دیبا گفت آره . دیبا پشت فریزر را دیده بود که لوله کشی است ولی اطرافش سفیده بنابراین به این نتیجه ارزشمند رسیده بود که مشکل عدم تعادل این وسیله فقدان طرف است و با خرید اون سیستم رو به راه میشه و در واقع میگفته طرف ولی چون سریع می گفت ما متوجه نمی شدیم. خدا رو شکر مشکل امروز ما حل شد.

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی )

فال حافظ امروز

دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

بعد از تحریر : این دختر ما انتظار داشت تمام فریزر یکپارچه و یکدست سفید باشه اما پشتش لوله و سیم داشت و سفیدی رو نمی دید فکر می کرد ناقص است و تیکه پشت فریزر را کار نگذاشتند

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٤/٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند