Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

ضربه فنی

سلام

دیشب دیبا تو حال و هوای خودش بود و داشت زیر لب غرغر می کرد چون قبلش سر شام نخوردنش با هم دعوا کرده بودیم . یک مرتبه پرند با صدایی بلند تر از دیبا شروع به داد و بیداد کرد. دیبا کاملاٌ شوکه شده بود و به پرند گفت : ساکت باش صداتو همسایه ها می شنون . پرند هم که منتظر همین بود که یک نفر تحویلش بگیره آروم شد و شروع کرد به خندیدن. ولی جالب بود که دیبا دیگه غر نزد و سریع اومد و شام خورد.  پرند حسابی قلدر شده و فکر کنم به زودی جلوی خیلی از لوس بازیهای دیبا را بگیره.

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی)

فال حافظ امروز

شاه شمشمادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۳/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند