Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

حرف حساب جواب نداره

سلام

ما یک مشکل داریم. دخترمون هنوز داخل پوشک پی پی می کند و منطقش هم این است که چون پرند پوشک داره منهو خوب آره باید پوشک داشته باشم. چند روز پیش پوشکش تمام شد و من هم بهش گزارش دادم که پوشکت تمام شده و باید بروی دستشویی. یک مقدار که گذشت رفت و داخل کمد را بررسی کرد و گفت که می توانی برایم از پوشکهای پرند استفاده کنی . منهم حسابی خیط شدم. وقتی که باباجون اومد بعد از چند لحظه گفت باباجون بریم یک دور بزنیم. بابا گفت بیرون چکار داری. ما تازه اومدیم خونه . دیبا بهش گفت بریم یک دور بزنیم بعد هم برای من پوشک بگیریم. حسابی خیط شدیم و به حرفش گوش دادیم و رفتیم دوباره برایش پوشک گرفتیم.

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

آن یار کزو خانه ما جای پری بود

سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٢/٢٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند