Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

چادر نماز

سلام

دیشب که رسیدم خونه تا درو باز کرد دیدم یه چادر نماز به بدترین شیوه ممکن سرشه. گفتم سلام مامانی داشتی نماز می خوندی ؟ گفت نه مامان دیدم در می زنند چادر سر کردم بیام ببینم کیه !!!!!!!!!!!!!!!!!( ما خونه آیفون تصویری نداریم و اصلا دیبا از پایین منو ندیده بوددروغگو )

دیشب ساعت ۱۱ به زور چراغها رو خاموش کردم و خودم رو زدم به خواب. دیبا شروع کرد به نق زدن که برام قصه بگو و پرند هم نق می زد که کتاب بخون . منهم به شدت مقاومت کردم. پرند ساکت شد و کنارم دراز کشید ولی دیبا هنوز نق می زد. دیگه کم کم حوصله پرند داشت سر می رفت بهش گفت مامانی آبیده ( خوابیده ) و در اینجا بود که دیگه دیبا ساکت شد و بالاخره خوابش برد.  خمیازه

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ  امروز

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/۸/٢٩ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند