Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

بالشت

سلام

صبح دیبا بد خواب شده بود. اومد توی رختخواب پرند دراز کشید. بعد از چند لحظه به من گفت مامان این بالشت برایم تنگ شده است!!!!!! ( یه چیزی تو مایه های برایم کوچیک شده و اینا )

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٢/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند