Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

خاله شلغم

سلام

دیروز یه مسافر زده بودم و رفتیم دنبال بچه ها. مسافرمون کلی با بچه ها صحبت کرد و وسط راه هم پیاده شد. دیبا پرسید این خاله شلغم ( شبنم) چرا رفت؟؟؟؟ من می خندیدم اونهم کنجکاو شده بود که کجای حرفش خنده دار بوده  سوال

دیروز کلی ذوق زده بود که مامان پرند دیگه بزرگ شده. پرسیدم چرا؟ گفت آخه امروز توی مهد موزشو خودش پوست کند و خورد. تازه خودش هم رفت توی لگن  ج.ی.ش کرد. منهم به همه بچه های کلاس گفتم برای پرند دست بزنند. تشویق

داشت واسه خودش ساختمون سازی می کرد میگفت مامان این ساختمونو ببین دوبله ساختم. نیشخند

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

یارب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان

وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/۳/٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند