Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

بچه های دیگه

سلام
چهارشنبه که داشت کادوهای تولدش رو باز می کرد یه کادوی پرند رو برداشت . خاله کوچیکه از اون طرف داشت بال بال می زد که این برای پرند است.من اشاره کردم که بیخیال. دیبا به محض اینکه باز کرد و اندازه شو دید گفت این کادو برای بچه های دیگه است و رفت سراغ بقیه.

داشت با موبایلش صحبت می کرد و شماره می داد ۰۹۱۲ شیخ بهایی .

باباجون بهش میگه طلای روزگار. داشت آهنگ یه نگاه( به قول خودش به نگاه )  رو گوش می داد یه مرتبه گفت مامان این آقا عاشق روزگار شماست. ( یه ذره خود شیفته است ).

امروز قرار است که بروند سرزمین عجایب . از دیروز ما رو کشت. ولی صبح ساعت ۵/۷ صداش زدم. توی راه داشت به راننده توضیح می داد که داریم می ریم عجایب. آقاهه گفت خواهرت رو هم می بری ؟ گفت نه بچه های ما یه خورده عجیب غریب هستند. اونجا هی میگن این دنبه منه . برای همین باید باشه پیش خاله زیور.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

 می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

بر در میکده می کن گذری بهتر از این

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند