Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

خاکستری

سلام

۵ شنبه داشتیم می رفتیم خونه ببینیم . اصرار می کرد که این جارو و خاکستری ( خاک انداز که بعداٌ به بیل تبدیل شد ) رو ببریم که خونه مردم رو جارو کنم. با توجه به علاقه اش به رنگ نارنجی و با توجه به این اصرارش یک مقدار در مورد شغل آینده اش خاطر جمع شدم که برای زندگیش هدف داره !!!!!!!!

باباجون داشت در جهت افزایش اطلاعات دیبا گام بر می داشت پرسید :

  • دیباجون برفها رو با چی جمع می کنند ؟ دیبا گفت با پارو
  • زباله ها رو با چی جمع می کنند ؟ با جارو
  • آب رو از روی زمین با چی جمع می کنند ؟ با شیشه

با باباجون رفته بود دسته ببینه. گزارش مشاهداتش به شرح زیر است :

این آقاها داشتند دسته می رفتند. مگه دسته اسباب بازیه ؟؟؟ آقاهه یه چیزی گرفته بود دستش ( بلندگو ) داشت می خوند. اون آقاها هم یک چیزی مثل بادبزن ( زنجیر ) داشتند هی اینجوری می کردند ( می زدند پشتشون ) . مامان گوسفندا توی آفتاب واسه خودشون خوابیده بودند ( طفلکی ها همگی سر بریده شده بودند) .

خدا حافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

گوهر مخزن اسرار همان است که بود

حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند