Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

چيپس

سلام

دیشب باباجون چیپس کچاپ گرفته بود. دیبا هم به شدت اصرار کرد که چیپس را برایش باز کنیم . یک مقدار که خورد دوباره بسته را برداشت تا برای خودش بریزد و در نتیجه تمام کف آشپزخانه پر از چیپس شد. دیبا هم بیکار نموند. این چیپس ها را روی سرش خرد می کرد و می گفت : منو ببین عروس شدم. من هم در حالیکه به شدت خنده ام گرفته بود و نیشم تا بناگوش باز بود بهش گفتم کار بدی است و این کار را نکن . ولی قیافه ام اینقدر جدی بود !!!!که دیبا کاملاٌ از من حساب برد.  

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۱/٢٠ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند