Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

مشهدانه-۳

سلام

توی قطار موقع رفتن به مشهد وقتی رسیدیم عمو رفت روی صندلی و چمدانها را برداشت آورد پایین . در نهایت هم پرید روی صندلی . دیبا دادش رفت هوا که روی صندلی بپر بپر نکن . توی خونه و در تمام مدتی که مشهد بودیم هرجا رفت توضیح داد که عمو روی صتدلی قطار بپر بپر کرد. وقت برگشتن تا عمو رفت که چمدانها رو بگذاره بالا دیبا دوباره نعره زد روی صندلی نپر کار بدیه!!!!!!!!!!!!!!

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

بیا که رایت منصور پادشاه رسید

نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۸/٢۱ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند